Το πρότυπο είναι ο HTML κώδικας που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του blog. O κώδικας περιέχει ειδικά tags τα οποία ορίζουν το που θα εμφανιστεί το κάθε στοιχείο του weblog.

Τα πρότυπα του Pathfinder Blogs είναι συμβατά με τα πρότυπα του blogger.com, όμως υπάρχουν και πρόσθετα tags για να υποστηρίζονται οι επιπλέον δυνατότητες που έχουν τα Pathfinder Blogs.

Ακολουθεί μια λίστα με τις εντολές που υποστηρίζονται από το Pathfinder blogs. Με κόκκινο χρώμα είναι οι εντολές που υποστηρίζονται μόνο στο Pahtfinder Blogs.Υπάρχουν δύο είδη εντολών: αυτά που έχουν στην αρχή και στο τέλος το σήμα του δολαρίου $ και αυτά χωρίς αυτό το σήμα.

Τα πρώτα με το σήμα του δολαρίου $ αντικαθίστανται με κάποιο κείμενο (δείτε παρακάτω), ενώ τα υπόλοιπα είναι αυτά που ελέγχουν αν θα εμφανιστεί το κείμενο που βρίσκεται μεταξύ τους. π.χ. το (κείμενο) θα εμφανιστεί μόνο αν ισχύει ότι είμαστε στο MainPage.


Φιλτράρισμα tags: απόκρυψη/εμφάνιση μηνύματος | κλείσιμο [x]
Σελίδες
BlogPagesEnabled Αν θα εμφανιστούν (εφόσον υπάρχουν) οι σελίδες του blog.
BlogPages Αρχή εμφάνισης σελίδων.
BlogPageTitle Αντικαθίσταται με το όνομα της σελίδας.
BlogPageUrl Αντικαθίσταται με το url της σελίδας.
BlogPages Τέλος εμφάνισης σελίδων.
BlogPagesEnabled Τέλος ελέγχου εμφάνισης σελίδων του blog.
MainPage <MainPage>(κείμενο)</MainPage>: Αν είμαστε στην κεντρική σελίδα θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
ArchivePage <ArchivePage>(κείμενο)</ArchivePage>: Αν είμαστε στην σελίδα εμφάνισης της λίστας αρχείων θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
ItemPage <ItemPage>(κείμενο)</ItemPage>: Αν είμαστε στην σελίδα μιας εγγραφής θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
NoItemPage <NoItemPage>(κείμενο)</NoItemPage>: Αν δεν είμαστε στην σελίδα μιας εγγραφής θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
SpecialPage <SpecialPage>(κείμενο)</SpecialPage>: Αν είμαστε σε μια σελίδα περιεχομένου θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
NoSpecialPage <NoSpecialPage>(κείμενο)</NoSpecialPage>: Αν δεν είμαστε σε μια σελίδα περιεχομένου θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
ItemOrSpecialPage <ItemOrSpecialPage>(κείμενο)</ItemOrSpecialPage>: Αν είμαστε σε μία εγγραφή ή σε μια σελίδα περιεχομένου θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
MainOrArchivePage <MainOrArchivePage>(κείμενο)</MainOrArchivePage>: Αν είμαστε στην κεντρική ή στην σελίδα λίστας αρχείων θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα.
BlogHasPrevPage <BlogHasPrevPage>(κείμενο)</BlogHasPrevPage>: Αν υπάρχει προηγούμενη σελίδα εγγραφών θα εμφανιστεί το κείμενο.
$PrevUrl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο της προηγούμενης σελίδας.
BlogHasNextPage <BlogHasNextPage>(κείμενο)</BlogHasNextPage>: Αν υπάρχει επόμενη σελίδα εγγραφών θα εμφανιστεί το κείμενο.
$NextUrl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο της επόμενης σελίδας.
Ημερολόγιο
BlogCalendar <BlogCalendar>(κείμενο)</BlogCalendar>: Αρχή εμφάνισης ημερολογίου.
BlogCalendarTable <BlogCalendarTable>(κείμενο)</BlogCalendarTable>: Εμφανίζει όλο το ημερολόγιο.
BlogCalendar <BlogCalendar>(κείμενο)</BlogCalendar>: Τέλος εμφάνισης ημερολογίου.
Σχόλια
BlogItemCommentsEnabled <BlogItemCommentsEnabled>(κείμενο)</BlogItemCommentsEnabled>: Αν θα εμφανιστούν τα σχόλια.
BlogItemHasComments <BlogItemHasComments>(κείμενο)</BlogItemHasComments>: Αν μια εγγραφή έχει σχόλια θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα (το tag έχει ισχύ εφόσον βρίσκεται μέσα στο tag <BlogItemCommentsEnabled>).
$BlogItemCommentCount$ Αντικαθίσταται με τον αριθμό των σχολίων.
$BlogItemCommentCreate$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο που δείχνει στην σελίδα στην οποία υπάρχουν τα σχόλια καθώς και η φόρμα για αποστολή νέου σχολίου.
$BlogItemCommentFormOnClick$ Αντικαθίσταται με τον κώδικα html με τον οποίο ανοίγει ένα νέο παράθυρο για αποστολή νέου σχολίου.
BlogItemComments <BlogItemComments>(κείμενο)</BlogItemComments>: Αρχή εμφάνισης σχoλίων.
BlogCommentNumber <BlogCommentNumber>(κείμενο)</BlogCommentNumber>: Αντικαθίσταται με το ID του σχολίου (για την δημιουργία permalinks).
$BlogCommentBody$ Αντικαθίσταται με το κείμενο του σχολίου.
$BlogCommentPermalinkURL$ Αντικαθίσταται με το μόνιμο σύνδεσμο του σχολίου.
$BlogCommentAuthor$ Αντικαθίσταται με το όνομα του δημιουργού του σχολίου.
$BlogCommentDateTime$ Αντικαθίσταται με την ημερομηνία του σχολίου.
$BlogCommentDeleteIcon$ Αντικαθίσταται με ένα εικονίδιο για την διαγραφή του σχολίου μόνο εφόσον για τον δημιουργό του σχολίου ή τον διαχειριστή του blog.
$BlogItemCreate$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο που δείχνει στην σελίδα για αποστολή νέου σχολίου.
$BlogCommentAuthorLink$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο που δείχνει στην σελίδα του αποστολέα του σχολίου.
$BlogCommentAvatarImg$ Αντικαθίσταται με την εικόνα avatar του αποστολέα του σχολίου.
BlogItemComments <BlogItemComments>(κείμενο)</BlogItemComments>: Τέλος εμφάνισης σχoλίων.
BlogItemCommentsEnabled <BlogItemCommentsEnabled>(κείμενο)</BlogItemCommentsEnabled>: Τέλος ελέγχου εμφάνισης σχoλίων.
Tags
Blogger <Blogger>(κείμενο)</Blogger>Εμφανίζεται το περιεχόμενο με όλες τις εγγραφές του blog όπως και αρκετά tags που υπάρχουν πιο κάτω.
BlogTagsEnabled <BlogTagsEnabled>(κείμενο)</BlogTagsEnabled>: Αν θα εμφανιστούν τα tags.
BlogTags <BlogTags>(κείμενο)</BlogTags>: Αρχή εμφάνισης tags.
$BlogTagTitle$ Αντικαθίσταται με το όνομα του tag.
$BlogTagUrl$ Αντικαθίσταται με το url του tag.
$BlogTagFontSize$ Αντικαθίσταται με το μέγεθος της γραμματοσειράς που αντιστοιχεί στο πλήθος των εγγραφών με αυτό το tag. (μόνο μέσα στο <BlogTagCloudEnabled>)
$BlogItemTagSeparator$ Αντικαθίσταται ένα διαχωριστικό μεταξύ των tags.
BlogTagCloudEnabled <BlogTagCloudEnabled>(κείμενο)</BlogTagCloudEnabled>: Αν θα εμφανιστούν τα tags ως cloud.
BlogItemHasTrackbacks <BlogItemHasTrackbacks>(κείμενο)</BlogItemHasTrackbacks>: Αν μια εγγραφή έχει trackbacks θα εμφανιστεί το κείμενο που υπάρχει ενδιάμεσα (το tag έχει ισχύ εφόσον βρίσκεται μέσα στο tag <BlogTagsEnabled>).
IfMoblogItem <IfMoblogItem>(κείμενο)</IfMoblogItem>: Αν μια εγγραφή προέρχεται από email, τότε εκτελειται το κείμενο ανάμεσα σε αυτά τα tags.
IfBlogItem <IfBlogItem>(κείμενο)</IfBlogItem>: Αν μια εγγραφή δέν προέρχεται από email, τότε εκτελειται το κείμενο ανάμεσα σε αυτά τα tags.
Σύνδεσμοι πλοήγησης
BlogItemPreviousItem <BlogItemPreviousItem>(κείμενο)</BlogItemPreviousItem>: Αν θα εμφανιστεί ο σύνδεσμος της προηγούμενης εγγραφής.
$BlogItemPreviousItemTitle$ Αντικαθίσταται με τον τίτλο της προηγούμενης εγγραφής.
$BlogItemPreviousItemUrl$ Αντικαθίσταται με το url της προηγούμενης εγγραφής.
$BlogItemPreviousNextSeparator$ Αντικαθίσταται ένα διαχωριστικό μεταξύ επόμενης και προηγούμενης εγγραφής.
BlogItemNextItem <BlogItemNextItem>(κείμενο)</BlogItemNextItems>: Αν θα εμφανιστεί ο σύνδεσμος της επόμενης εγγραφής.
$BlogItemNextItemTitle$ Αντικαθίσταται με τον τίτλο της επόμενης εγγραφής.
$BlogItemNextItemUrl$ Αντικαθίσταται με το url της επόμενης εγγραφής.
BlogHasPrevOrNextPage <BlogHasPrevOrNextPage>(κείμενο)</BlogHasPrevOrNextPage>: Αν υπάρχει επόμενη ή προηγούμενη εγγραφή, εμφανίζει το κείμενο.
Σύνδεσμοι (links σε άλλα sites/blogs)
BlogLinkCategories <BlogLinkCategories>(κείμενο)</BlogLinkCategories>: Αρχή εμφάνισης κατηγοριών.
$BlogLinkCategoryTitle$ Αντικαθίσταται με τον τίτλο κατηγορίας.
BlogLinks <BlogLinks>(κείμενο)</BlogLinks>: Περιεχόμενα συνδέσμων.
$BlogLinkTitle$ Αντικαθίσταται με το όνομα του συνδέσμου.
$BlogLinkUrl$ Αντικαθίσταται με το url του συνδέσμου.
Αρχεία
BloggerArchives <BloggerArchives>(κείμενο)</BloggerArchives>: Αρχή εμφάνισης λίστας αρχείων.
$BlogArchiveURL$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο του αρχείου εγγραφών.
$BlogArchiveName$ Αντικαθίσταται με το όνομα του αρχείου εγγραφών.
Προηγούμενες/τελευταίες εγγραφές
BloggerPreviousItems <BloggerPreviousItems>(κείμενο)</BloggerPreviousItems>: Αρχή εμφάνισης των προηγούμενων εγγραφών (εμφανίζει τις 10 τελευταίες εγγραφές πρίν την τρέχουσα) .
BloggerLatestItems <BloggerLatestItems>(κείμενο)</BloggerLatestItems>: Αρχή εμφάνισης των πιό πρόσφατων εγγραφών του blog (εμφανίζει τις 10 τελευταίες εγγραφές που κάνατε στο blog).
$BlogItemPermalinkURL$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο της εγγραφής στη λίστα εγγραφών στο </BloggerPreviousItems>
$BlogPreviousItemTitle$ Αντικαθίσταται με το όνομα της εγγραφής στη λίστα εγγραφών στο </BloggerPreviousItems>
Διαχείριση του blog
BlogAdministration <BlogAdministration>(κείμενο)</BlogAdministration>: Αρχή εμφάνισης εργαλείων (εμφανίζεται μόνο στον δημιουργό του blog).
$BlogAdministrationUrl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο προς στο σύστημα διαχείρισης του Pathfinder Blogs.
$LogoutUrl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο για αποσύνδεση του μέλους από το Pathfinder.
Υπόλοιπα tags
$BlogItemCommentsFeedUrl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο του rss feed για ένα σχόλιο.
$BlogCommentsFeedUrl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο του rss feed για τα σχόλια.
$BlogItemAuthorAvatar$ Αντικαθίσταται με το avatar του.
$BlogId$ Αντικαθίσταται με το ID του blog (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια φόρμα).
$BlogSiteFeedLink$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο για το feed του blog.
$BlogSiteFeedUrl$ Αντικαθίσταται με το URL για το feed του blog.
BlogMetaData <BlogMetaData>(κείμενο)</BlogMetaData>: Αντικαθίσταται με τα >meta tags του blog.
$BlogOwnerFirstName$ Αντικαθίσταται με το όνομα του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerLastName$ Αντικαθίσταται με το επώνυμο του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerEmail$ Αντικαθίσταται με το e-mail του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerFullName$ Αντικαθίσταται με το πλήρες όνομα του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerPhotoUrl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο της φωτογραφίας του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerNickname$ Αντικαθίσταται με το όνομα χρήστη (username) του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerLocation$ Αντικαθίσταται με την τοποθεσία (πόλη, χώρα) του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerAboutMe$ Αντικαθίσταται με το κείμενο περιγραφής του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogOwnerProfileURL$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο προς το προφίλ του ιδιοκτήτη του blog.
$BlogTitle$ Αντικαθίσταται με το όνομα του weblog που έχετε δώσει.
$BlogDescription$ Αντικαθίσταται με το κείμενο που έχετε δώσει στην περιγραφή του blog.
$BlogItemNumber$ Αντικαθίσταται με το id της εγγραφής που είναι μοναδικό.
$BlogItemAuthor$ Αντικαθίσταται με το ονοματεπώνυμο του αποστολέα της εγγραφής.
$BlogItemAuthorURL$ Αντικαθίσταται με το URL προς το Pathfinder Profile του αποστολέα.
$BlogItemTitle$ Αντικαθίσταται με τον τίτλο της εγγραφής.
$BlogItemItemBody$ Αντικαθίσταται με το περιεχόμενο της εγγραφής.
$BlogItemControl$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο για επεξεργασία της εγγραφής (μόνο για τον δημιουργό του blog).
$BlogItemDateTime$ Αντικαθίσταται με την ημερομηνία αποστολής της εγγραφής.
Μέσα στο tag <Blogger> μπορούν να βρεθούν τα εξής tags
$BlogDateHeader$ To περιεχόμενο του tag είναι ο κώδικας που εισάγεται πριν από κάθε διαφορετική ημέρα στο weblog. Μέσα σ'αυτό το tag, η εντολή.
$BlogDateHeaderDate$ Aντικαθιστάται με την ημερομηνία/ώρα της εγγραφής.
$BlogDateFooter$ Xρησιμοποιείται για να χωρίζει τα περιεχόμενα των εγγραφών που ανήκουν σε διαφορετικές ημέρες (δηλαδή ο κώδικας που περιέχει δε μπαίνει ανάμεσα στις εγγραφές της ίδιας ημέρας).
$BlogItemAuthorEmail$ Αντικαθίσταται με το Email του αποστολέα.
$BlogItemAuthorNickname$ Αντικαθίσταται με το username του αποστολέα
$BlogItemArchiveFileName$ Αντικαθίσταται με το όνομα του αρχείου με το αρχείο των εγγραφών.
$BlogItemPermalinkURL$ Αντικαθίσταται με τον σύνδεσμο προς την σελίδα στην οποία υπάρχει η συγκεκριμένη εγγραφή.